Saturday, 10 March 2012

दोस्ती के नाम-

तिम्रो र मेरो जनम भरी को संग हो, ओ संगी,
मॉ ता तिम्रो रंग मा छौं रंगी.
तिम्रो शरीर, मेरो प्राण हो,
मेरो मन तिम्रो जान हो.
संगी मेरो, मेरी शान हो,
संग हाम्रो भोतई महान हो(नेपाली)....उमेश चन्द्र पन्त "अज़ीब"....

No comments:

Post a Comment